Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Dokumenty

Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru
Predbežná informácia MFSR – PI/2018/189 – vzor informačného formuláru o jednotlivých zložkách poistného. 24.09.2018 .pdf
SASP už nie je organizátorom vzdelávacích podujatí SIBAF a ceny SIBAF AWARD. 02.08.2018 .pdf
ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA k medzirezortnému pripomienkovému konaniu – číslo legislatívneho procesu: LP/2018/517 31.07.2018 .pdf
ZÁSADNÉ PRIPOMIENKY k vlastnému materiálu v rámci medzirezortného pripomienkového konania: Opatrenie Národnej banky Slovenska z….2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva 16.07.2018 .pdf
Pripomienky k Návrhu zákona č. …… z 2018, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 04.04.2018 .pdf
Pripomienky k návrhu zákona …. / 2018 o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29.01.2018 .pdf
Pripomienky k Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 24.01.2018 .pdf
Vyjadrenie k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII zo dňa 18. 12. 2017 21.12.2017 .pdf
Vyjadrenie k Návrhu Vyhlášky z … 2017 Ministerstva financií Slovenskej republiky Slovenskej republiky č. …/2017 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo 20.10.2017 .pdf
„Vyjadrenia SASP k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII k Návrhu vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v znení vyhlášky č. 181/2013 Z.z.” 20.10.2017 .pdf
Pripomienky k novele zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 07.07.2017 .pdf
Pripomienky k návrhu na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty a regulácia daňových nákladov 29.03.2017 .pdf
Pripomienky k I. pracovnej verzii novely zo dňa 24. 1. 2017 01.03.2017 .pdf
Vyjadrenie k žiadosti o zmenu finančného agenta pri výkone finančného sprostredkovania – Pokyn pre finančných agentov 15.12.2016 .pdf
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 07.10.2016 .pdf
Pripomienky k odvodu NZP 26.09.2016 .pdf
Právna úprava subjektu „poisťovací maklér“ a „podriadený poisťovací maklér“ 25.09.2016 .pdf
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve 08.09.2016 .pdf
Pripomienky k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve 08.09.2016 .pdf
STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE SPROSTREDKOVATEĽOV V POISŤOVNÍCTVE 20.04.2016 .pdf
KÓDEX ETIKY SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA ZDRUŽENÝCH V SASP 20.04.2016 .pdf
STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE SPROSTREDKOVATEĽOV V POISŤOVNÍCTVE 10.06.2009 .pdf
KÓDEX ETIKY SPROSTREDKOVATEĽOV V POISŤOVNÍCTVE 07.10.2005 .pdf
Back to Top