Stanovisko asociácií ALSSR, AFIST, AOCP, SASP – 12.9.2022

Vážení členovia asociácie,

dovoľujeme si Vám zaslať spoločné stanovisko Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky,  Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), Asociácie obchodníkov s cennými papiermi  (AOCP) a Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) k návrhu novely Zákona č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, predloženým zo strany pána poslanca JUDr. Vetráka, PhD.

Postupom pána poslanca JUDr. Vetráka, PhD. sa podstatným spôsobom obchádza štandardné pripomienkové konanie, ktorého účelom je kvalitný legislatívny proces a zároveň zachovanie sociálneho zmieru v rámci tripartity, porušujú sa legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov a v neposlednom rade i záväzky obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky.

Touto cestou si dovoľujeme pána JUDr. Vetráka, PhD. verejne vyzvať na stiahnutie predmetného návrhu novely, na začatie verejnej a odbornej diskusie a súvisiacich rokovaní o predmetnom návrhu, ktoré zastrešia poverené organizácie, a to najmä Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska.

Toto stanovisko bude distribuované pánovi poslancovi, MFSR, NBS, politickým stranám, ako aj médiám a odborným portálom.  

Poprosíme o jeho zdieľanie podľa Vašich možností tak, aby sa dostalo k odbornej i širokej verejnosti, resp. relevantným osobám.

Príslušný dokument

Ďakujeme za súčinnosť.

S pozdravom

Miloš Gáfrik

prezident

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)