Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Spolupráca s univerzitami

V roku 2016 boli asociáciou kontaktované katedry vyučujúce predmety poistenie/poisťovníctvo na slovenských univerzitách UMB, UNIZA, TUKE, EUBA a UNIAG s možnosťou konzultácií a spolupráce pri vypracovaní diplomových prác s členmi SASP. Ponúkame budúcim diplomatom možnosť vypracovať DP na tému „Verejné obstarávanie poistenia na Slovensku”.

 

Povolanie POISŤOVACÍ MAKLÉR

Poisťovací  maklér ( angl. Insurance broker, nem. Versicherungsmakler, franc. Courtier d´assurance ) typ sprostredkovateľa poistenia, ktorý  identifikuje, definuje a stanovuje významnosť a rozsah rizík hroziacich klientovi/záujemcovi o poistenie. Na poistnom trhu vyhľadáva optimálny rozsah a kvalitu poistného krytia pre definované poistiteľné riziká za účelom prevodu rizika z klienta na poisťovateľa poistnou zmluvou a na základe rizikovej analýzy spolupracuje s poisťovateľom na stanovení primeraných podmienok poistenia. Spoločne s klientom stanovujú  výšku poistných súm/limitov plnenia a výšku spoluúčasti v súlade s  identifikovanými a definovanými rizikami. Sumarizuje osobitné požiadavky na rozsah poistného krytia za účelom ich  prerokovania s poisťovateľom.  Vypracováva správu o analýze rizika za účelom získania adekvátneho poistného krytia  od poisťovateľov. Vyhodnocuje jednotlivé návrhy poistného krytia od poisťovateľov a vypracováva zdôvodnenie najvýhodnejšej ponuky. S poisťovateľom prerokováva detailné znenie poistnej zmluvy. Predkladá klientovi konečný návrh poistnej zmluvy a pre klienta zrozumiteľným spôsobom ho oboznámi s rozsahom poistného krytia, výlukami z poistného krytia v poistných podmienkach a v osobitných ustanoveniach/dojednaniach poistnej zmluvy. Informuje klienta o prípadnom nesúlade medzi požadovaným a v poistnej zmluve uvedeným rozsahom poistného krytia. Zabezpečuje podpis poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Poskytuje  servis pri správe poistnej zmluvy pravidelnou aktualizáciou  poistnej zmluvy  v rozsahu zmien u klienta na základe  jeho informácií a podkladov. Spolupracuje pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi z poistnej zmluvy, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov. Podpora klienta po vzniku  poistnej udalosti, najmä pri dodržaní všetkých lehôt, ktoré sú pre klienta podstatné. Klientovi poskytuje konzultačné  služby a radí vo forme osobných odporúčaní klientovi v oblasti poistenia v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.

 

 

 

 

 

Back to Top