Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

O SASP

Začiatky vzniku profesijnej organizácie sprostredkovateľov poistenia siahajú do roku 1995, keď bola 5. októbra založená Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve. Založilo ju vtedy 10 maklérskych spoločností. Na základe uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 7. októbra 2005 sa organizácia pretransformovala na Slovenskú asociáciu sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP). V súčasnosti má SASP 32 riadnych a 2 pridružených členov. Asociácia združuje najvýznamnejších sprostredkovateľov neživotného poistenia, ktorí pôsobia na Slovensku.

SASP je nezávislá profesijná organizácia a jej členovia nemajú väzby na tvorcov finančných produktov. Stoja vždy na strane klienta a ich cieľom je zabezpečiť im najvyhovujúcejšie poistné podmienky. Poskytovanie kvalitného a odborného servisu patrí dlhodobo k základným princípom činnosti sprostredkovateľov neživotného poistenia, a tak ju chápe aj SASP. Presadzovanie tejto filozofie je vyjadrené aj Kódexom etiky poisťovacieho makléra, ktorý asociácia prijala.  SASP je taktiež dôveryhodným partnerom pre štátne inštitúcie – Ministerstvo financií SR, Národnú banku Slovenska, atď. Asociácia reprezentuje svojich členov smerom k partnerským organizáciám ako Slovenská asociácia rizikového manažmentu (SARM) a Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Členom SASP poskytuje odborné poradenstvo formou školení, seminárov a workshopov.

Hlavné oblasti činnosti, na ktoré sa SASP zameriava:

  • reprezentácia činnosti poisťovacieho makléra
  • budovanie a zlepšovanie vzťahov so všetkými subjektami poisťovacieho trhu
  • modifikácie a vytváranie príslušnej legislatívy
  • rozvoj a skvalitňovanie spolupráce s poisťovňami
  • skvalitňovanie vzťahov s nečlenskými poisťovacími maklérskymi spoločnosťami
  • vytváranie dlhodobých a vzájomne prospešných kontaktov s poisťovacími sprostredkovateľmi a obdobnými asociáciami v zahraničí
  • publikačné aktivity a vzťahy s masovo-komunikačnými prostriedkami
  • školiace aktivity a informačné služby

SASP už na počiatku svojej existencie nadviazala kontakt s Európskou federáciou sprostredkovateľov v poistení a zaistení – BIPAR (Bureau International des Producteurs d´Assurances & de Réassurances – The European Federation of Insurance Intermediaries) so sídlom v Bruseli s cieľom získavania širšieho prehľadu o medzinárodných trendoch v tejto oblasti. Od roku 1997 je SASP riadnym členom BIPAR.

Back to Top