Stanovisko asociácií k návrhu novely Zákona č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach zo dňa 29. novembra 2022

Vážení členovia asociácie,

nadväzujúc na predložený poslanecký návrh novely Zákona č. 235/2012 Z.z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, reagujú na aktuálny vývoj a prebiehajúce konzultácie si dovoľujeme predložiť nasledovné doplňujúce stanovisko našich asociácií:

V prvom rade oceňujeme postup predkladateľa návrhu JUDr. Milana Vetráka, PhD. osobne diskutovať so zástupcami finančného trhu dňa 29. novembra 2022 na osobnom stretnutí, ako aj jeho postup a postup zúčastnených poslancov na výbore Národnej rady Slovenskej republiky dňa 24. novembra 2022.


Vo vzťahu k predkladanému návrhu naďalej upozorňujeme na nasledovné skutočnosti týkajúce sa predkladaného návrhu:

 1. návrh regulácie má dopad na vyše 25 tisíc finančných agentov (teda nepriamo tiež vyše 75 tisíc domácností), ktoré nenaplňujú definíciu oligopolu či monopolu,
 2. finanční agenti nie sú finančnými inštitúciami napriek tomu, že pôsobia na finančnom trhu a 99% týchto spoločností predstavuje slovenské spoločnosti bez zahraničného kapitálu či vplyvu,
 3. návrh zavádza dvojité daňovo-odvodové zaťaženie pri finančných produktoch (poistných zmluvách, úveroch a pod.), kde mimoriadny odvod platí finančná inštitúcia (banky, poisťovne, atď.) a tiež distribučné kanály finančného produktu (finanční agenti),
 4. predpokladaná výška mimoriadne odvodu vybratého zo strany finančných agentov resp. zo strany finančných inštitúcií, ktoré majú udelené povolenie zo strany Národnej banky Slovenska, je zanedbateľná vo vzťahu k predpokladanej výške štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (približne 35 miliárd eur) a výške plánovaného výberu mimoriadneho odvodu za roky 2023 a 2024 zo strany iných regulovaných subjektov (približne 100 miliónov eur),
 5. návrh zavádza výrazne negatívny dopad na dostupnosť a kvalitu finančných služieb poskytovaných zo strany finančných inštitúcií (predraženie ceny poistenia pre podnikateľské subjekty a domácnosti, zníženie rozsahu poskytovaných úverov zo strany bánk).

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme nasledovné doplnenia/zmeny predkladaného návrhu resp. predmetného nastavenia zákona:

 1. sumu výsledku hospodárenia, od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, navrhujeme zvýšiť na sumu 5 000 000 eur z regulovanej činnosti
 2. povinnosť platiť odvod navrhujeme nastaviť až na sumu výsledku hospodárenia od sumy 5 000 000 eur z regulovanej činnosti
 3. navrhujeme vypustiť finančných agentov z návrhu, resp. navrhujeme vypustiť bod, ktorý upravuje povinnosť osôb vykonávajúcich na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska platiť odvod
 4. výšku sadzby odvodu navrhujeme určiť na číslo 0,005
 5. platnosť a účinnosť zákona navrhujeme obmedziť do 30. júna 2024

V Bratislave dňa 29. novembra 2022

JUDr. Rrchard Hollý generálny tajomník
Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky

Martin Lancz predseda predstavenstva
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP)

Ing. Róbert Kopál Predseda
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP)

Miloš Gáfrik
prezident
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)

www.alssr.sk / www.aocp.sk / www.sasp.sk / www.afisp.sk

Toto stanovisko bolo zverejnené:

 1. Hospodárske noviny

https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96041639-viacere-financne-asociacie-maju-vyhrady-k-navrhu-poslanca-olano-o-osobitnom-odvode

 1. Trend

https://www.trend.sk/spravy/viacere-financne-asociacie-maju-vyhrady-poslaneckemu-navrhu-osobitnom-odvode

 1. Finsider

https://www.finsider.sk/spravy/sprostredkovatelia-vyzyvaju-poslanca-vetraka-aby-stiahol-navrh-na-rozsirenie-osobitneho-odvodu-z-regulovanych-cinnosti

 1. Denník N

https://e.dennikn.sk/minuta/3012510

 1. Webnoviny

https://www.webnoviny.sk/vofinanciach/financne-asociacie-odmietaju-vetrakov-navrh-o-osobitnom-odvode-z-podnikania-hovoria-o-poruseni-pravidiel-a-diskriminacii/

 1. Teraz

https://www.teraz.sk/najnovsie/viacere-financne-asociacie-maju-vy/660833-clanok.html

 1. Denná tlač

https://dennatlac.sk/financne-asociacie-odmietaju-vetrakov-navrh-o-osobitnom-odvode-z-podnikania-hovoria-o-poruseni-pravidiel-a-diskriminacii-a56413

 1. Hlavné správy

https://www.hlavnespravy.sk/stanovisko-asociacii-k-navrhu-novely-zakona-c-235-2012-z-z-o-osobitnom-odvode-z-podnikania-v-regulovanych-odvetviach/2925238

 1. The Word News

https://twnews.co.uk/sk-news/financne-asociacie-odmietaju-vetrakov-navrh-o-osobitnom-odvode-z-podnikania-hovoria-o-poruseni-pravidiel-a-diskriminacii

 

Poprosíme o jeho zdieľanie podľa Vašich možností tak, aby sa dostalo k odbornej i širokej verejnosti, resp. relevantným osobám.

Príslušný dokument z 12.9.2022

Príslušný dokument z 29.11.2022

Ďakujeme za súčinnosť.

S pozdravom

Miloš Gáfrik

prezident

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)