Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Ako sa stať členom

Žiadosť o členstvo v asociácii musí byť podaná písomne na adresu:

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve
Business centrum Aruba
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

Súčasťou žiadosti musí byť:


aj vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky Stanov asociácie pre prijatie za jej člena a že bude dodržiavať všetky ustanovenia Stanov asociácie – vzor príloha č. 1.
Žiadosť podpisuje štatutárny zástupca spoločnosti, ktorá žiada o vstup do asociácie. Ak niektoré podmienky Stanov spoločnosť nespĺňa, musia byť tieto skutočnosti výslovne uvedené v písomnej žiadosti o členstvo v asociácii.

Prílohy k žiadosti:

  1. Výpis z OR
  2. Vyhlásenie, že spoločnosť má/nemá žiadny jednostranný alebo vzájomne prepojený vlastnícky vzťah s poisťovňou v rozsahu menšom alebo rovnom 10 % základného imania – vzor príloha č. 1
  3. Vyhlásenie, že členovia štatutárnych orgánov spoločnosti a zamestnanci spoločnosti nie sú členmi štatutárnych orgánov poisťovne – vzor príloha č. 1
  4. Vyhlásenie, že členmi štatutárnych orgánov spoločnosti nie sú členovia štatutárnych orgánov poisťovne a zamestnanci poisťovne – vzor príloha č. 1
  5. Vyhlásenie, že štruktúra, fungovanie a personálne obsadenie spoločnosti nie je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a dobrými mravmi – vzor príloha č. 1

Prílohu č. 1 podpisuje štatutárny zástupca spoločnosti.
Po podaní žiadosti nasleduje:
Žiadosť schvaľuje prezídium. Prezídium rozhodne dátum prijatia spoločnosti za pridruženého člena.

V období prvého roku od dátumu prijatia do asociácie pôsobí nový člen asociácie ako jej pridružený člen.

Uplynutím lehoty jedného roka sa pridružený člen automaticky stáva riadnym členom asociácie okrem prípadov:
kedy člen asociácie najneskôr 3 mesiace pred uplynutím jedného roku od prijatia do asociácie, neoznámi prezídiu ukončenie svojho členstva, alebo
ak valné zhromaždenie alebo prezídium asociácie nerozhodne o ukončení jeho členstva.
V takýchto prípadoch členstvo v asociácii zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení členstva v asociácii alebo dňom uvedeným v rozhodnutí o zániku členstva v asociácii.

 

Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru
Žiadosť o členstvo / vzor 2016 .pdf
Žiadosť o členstvo / vzor 2016 .doc
Back to Top