Online stretnutie so zástupcami Ministerstva financií Slovenskej republiky

Vážení členovia asociácie,

dovoľujeme si Vás informovať o tom, že dňa 24. 8. 2021 sme absolvovali online hovor s Ministerstvom financií Slovenskej republiky za účasti nasledovných pracovníkov z ministerstva z oddelenia poisťovníctva:

  1. pani Kristína Slezák Sládková
  2. pani Dáša Kučerová
  3. pán Dušan Katonák sa stretnutia mal zúčastniť, kvôli pracovnej vyťaženosti sa na poslednú chvíľu ospravedlnil

Predmetom stretnutia bola diskusia o najbližšej novele zákona o poisťovníctve, v rámci ktorého dôjde v najbližšej dobe k nasledovným plánovaným zmenám:

  1. rozšírenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona o poisťovníctve na zahraničné poisťovne, najmä vo vzťahu na reportovacie povinnosti
  2. rozšírenie možnosti využitia odvodu 8% z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla o ďalšie oblasti nad rámec súčasnej právnej úpravy

Finalizácia novely práve prebieha v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, bližšie informácie (paragrafové znenie) tak momentálne nie je k dispozícii.

Zároveň sme boli zo strany ministerstva informovaní, že v roku 2022 by malo dôjsť k väčšej (komplexnejšej) novelizácii zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) bude vo vzťahu k predmetnej novele sledovať legislatívny proces a svoje pripomienky v prípade potreby predloží v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte.

S pozdravom

Miloš Gáfrik

člen prezídia

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)