Informácia z BIPAR: 1466/5000

Aktuality Aktuality

Informácia z BIPAR: 1466/5000
IDD – oneskorenie vykonávania a dátum uplatňovania – text oficiálne podpísaný dnes Európskym parlamentom a Radou – uverejnenie v Úradnom vestníku očakávané 19. marca

Členom asociácií BIPAR
Vážený pán alebo pani,

Zhrnutie: Dvaja zákonodarcovia EÚ (Rada a Európsky parlament) dnes podpísali text, ktorým sa oneskorili implementácia IDD a dátumy uplatňovania – Očakáva sa, že text sa uverejní 19. marca v Úradnom vestníku (JO).

Po prijatí Radou a Európskym parlamentom (EP) konečný kompromisný text, ktorý odkladá implementáciu IDD do 1. júla 2018 a jeho uplatňovanie do 1. októbra 2018, dnes oficiálne podpísali príslušní predsedovia EP a Rada.

Očakáva sa, že text sa uverejní 19. marca v Úradnom vestníku EÚ. Nadobudne platnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku. Ako bolo vysvetlené v našich predchádzajúcich správach, uplatní sa so spätnou platnosťou od 23. februára 2018. Táto doložka o retroaktivite je rozhodujúca, pretože odstráni právnu neistotu.

Poznámka SASP:
Slovenská republika už IDD implementovala s platnosťou od 23.2.2018.